Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola.

1. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6.30-9.00,a odbierają dzieci do godziny 17:15; ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie. 

2. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w placówce do niezwłocznego odebrania dziecka.

3. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich pełnoletnią osobę (na piśmie wg wzoru obowiązującego w placówce). Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie obsługi przedszkola okazać go.

5. Upoważniona przez rodziców (prawnych opiekunów) do odbioru dziecka z Przedszkola może być jedynie osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, a więc taka, która może przejąć odpowiedzialność prawną za jego bezpieczeństwo. Osoba odbierająca nie może być pod wpływem alkoholu.

6. Rodzice przyjmują na siebie pełne konsekwencje związane z bezpieczeństwem dziecka w drodze do przedszkola oraz w drodze do domu , w przypadku osób podanych w upoważnieniu. 

7. Nauczycielka może odmówić  wydania dziecka w przypadku , gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko , będzie wskazywał , że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo ( np. upojenie alkoholowe). 

8. W  wypadku każdej odmowy wydania dziecka , winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola . W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

9. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko i wprowadzają do sali grupy lub przekazują pani z obsługi dyżurującej w szatni. Analogicznie sami odbierają dziecko bezpośrednio z grupy lub dyżurująca pani z obsługi prosi dziecko z sali i prowadzi do szatni.

10. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy. 

11. W czasie przyprowadzania i odprowadzania dzieci w szatni pełni dyżur pracownik. W pozostałych godzinach pracy placówki Przedszkole jest zamykane przed dostępem osób obcych. W przypadku pojawienia się na terenie placówki osoby obcej, jest ona wylegitymowana przez pracownika przedszkola, do kogo i w jakim celu przyszła.

12.Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do zamykania drzwi wejściowych oraz furtki dla bezpieczeństwa wszystkich dzieci.

13. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17:15 , nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. 

14. W przypadku , gdy pod  wskazanymi numerami  telefonów , nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców , nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 30 min.  Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji . 

15. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez pisemne oświadczenie osoby zgłaszającej ten fakt i musi posiadać podstawę prawną.       

Script logo